Opći uvjeti pružanja usluga smještaja

1. SADRŽAJ OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

Opći uvjeti pružanja usluga sastavni su dio ugovora između tvrtke Velox d.o.o. kao turističke agencije i gosta koji prihvaća odabranu turističku uslugu. Sve što je navedeno u Općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za tvrtku Velox d.o.o. Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici tvrtke Velox d.o.o.
Smještaj u Hrvatskoj tvrtka Velox d.o.o. nudi isključivo kao posrednik. Kupuje i prodaje uslugu u svoje ime i svoj račun gostu u nepromijenjenom stanju i bez dodatnih usluga.
Kod pružanja usluge smještaja gostu u privatnim apartmanima i sobama (krajnji davatelj usluge fizička osoba) tvrtka Velox d.o.o. nastupa kao organizator putovanja (fotografiranje ponuđenih apartmana, savjetovanje, rezervacija i sl.) te primjenjuje Posebni postupak oporezivanja (Čl. 91. Zakona o PDV-u).
Sve informacije i podatke vezane uz smještajne kapacitete, Velox d.o.o. prikupio je od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika Velox d.o.o., Velox d.o.o. ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela web-a.

2. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad.
Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju tvrtku Velox d.o.o. u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim Internet stranicama.
Ako gost nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, tvrtka Velox d.o.o. će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

3. SADRŽAJ I CIJENA SMJEŠTAJA

Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su opisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije.
Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu, pa ih stoga gost plaća posebno, kao odvojenu uslugu. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun.
Fakultativne usluge su usluge koje pruža tvrtka Velox d.o.o., a nisu vezane uz ponudu zakupljene smještajne jedinice.

Cijene smještajnih jedinica su informativne, objavljene u EUR-ima, te se obračunavaju po kunskom cjeniku objavljenom na recepciji agencije po dnevnom tečaju naše poslovne banke na dan vršenja obračuna - uplate. Tvrtka Velox d.o.o. zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga te u slučaju većih monetarnih promjena.4. PRIJAVE ZA REZERVACIJU

Prijave za rezervaciju smještaja se upućuju elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni obrazac dostupan na internet stranicama tvrtke Velox d.o.o. Prilikom prijave gost je dužan dati sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže kao i za osobe koje prijavljuje na putovanje. Tvrtka Velox d.o.o. ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane gosta prilikom prijave rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka tvrtka Velox d.o.o. zadržava pravo promjene cijena i naplate razlike u cijeni na licu mjesta.

5. REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije.
Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ovoga ugovora. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30 % ukupne cijene, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 28 dana prije početka korištenja usluge.
Ukoliko do datuma dolaska ima 28 ili manje dana obavezno se uplaćuje 100% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu. Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun Velox d.o.o.-a. Svi bankovni troškovi za prijenos predujma ili cjelokupnog iznosa su na račun gosta. Plaćanja bankovnom doznakom iz inozemstva moraju biti izvršena najkasnije do pet dana prije dolaska gosta, a iz Hrvatske najkasnije do tri dana prije dolaska gosta osim ako prethodno nisu dogovoreni drugačiji uvjeti plaćanja i to pismenim putem.
Nakon primitka akontacije za izabranu usluge, gostu će biti proslijeđen voucher-uputnica sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Voucher služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Gost je dužan vaučer predati prilikom dolaska u smještajni objekt, te će mu na osnovu vaučera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta.
Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za tvrtku Velox d.o.o.
 
6. PRAVO TVRTKE VELOX d.o.o. NA PROMJENE I OTKAZ

Velox d.o.o. se obvezuje osigurati gostu smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).
Tvrtka Velox d.o.o. može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom tvrtki Velox d.o.o. da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.
Ukoliko gost uplati rezervaciju koju Velox d.o.o. ne može ispuniti po pogrešnoj ponudi gostu se nudi alternativa.
Ukoliko je tvrtka Velox d.o.o. u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja dužan je platiti razliku.Ako je alternativa jeftinija Velox d.o.o. vraća gostu razliku.
Tvrtka Velox d.o.o. je dužna sve goste koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.


7. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ OD PUTOVANJA

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije hotelskog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

1. Za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge gostu se uplaćena akontacija vraća u cjelosti.

2. Za otkaz rezervacije unutar manje od 30 dana prije početka korištenja usluge, akontacija se zadržava u cjelosti.

3. Za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se gost ne pojavi u rezerviranom smještaju bez prethodne najave,VELOX d.o.o. zadržava u cjelosti uplaćen iznos.


8. OBVEZE TVRTKE VELOX d.o.o.

Tvrtka Velox d.o.o. je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.

Tvrtka Velox d.o.o. isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom. U ovim slučajevima gost podmiruje sve dodatne troškove.


9. OBVEZE PUTNIKA

Gost je obvezan::
  • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost
  • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja
  • pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
  • prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti voucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene.
 
U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

10. PRTLJAGA

Tvrtka Velox d.o.o. nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu gost upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki gost - nositelj Ugovora: agencija-gost ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.
Gost je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga (recepcionara ili vlasnika smještaja i sl.) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti tvrtku Velox d.o.o. ili njihovog ovlaštenog predstavnika. Gost je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Gost je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji, e-mailom ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).
Tvrtka Velox d.o.o. ne prihvaća reklamacije na rezervacije po posebno sniženim cijenama u obliku popusta koji gost dogovori prilikom izvršenja rezervacije.

12. NADLEŽNOST SUDA

Gost i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Poreču, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

13. POLICA PRIVATNOSTI

Podaci prikupljeni putem obrasca rezervacije smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj važećim propisima Republike Hrvatske. Potvrdom rezervacije potvrđujete da su podaci navedeni u obrascu rezervacije istiniti i točni te da ste upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade.

Davanjem svojih osobnih podataka i prihvaćanjem ovih općih uvjeta, Gost pristaje da Velox d.o.o. i s njime povezane osobe koriste i upotrebljavaju navedene osobne podatke u promotivne svrhe kao primjerice (ali ne i isključivo) slanje newslettera putem e-maila, objava putem Facebooka, te da ga na druge načine obavještava o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama koje nudi. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta pristajete da takve osobne podatke dajemo na korištenje trećim osobama, uključujući, ali ne ograničavajući na povezana društva sa Velox d.o.o., u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.

Zašto odabrati Velox-tours?

  • Zato jer uspiješno poslujemo od 1993. godine
  • Raznovrsnost ponude
  • Imamo 83% stalnih gostiju koji garantiraju kvalitetu naše agencije
  • Najbolji omijer cijene i kvalitete
  • Realne slike apartmana koje vijerno prikazuju ugođaj i kvadraturu

Zanimljivosti

Eufrazijeva bazilika Eufrazijeva bazilika

Eufrazijeva bazilika Poreč - Parenzo Eufrazijeva bazilika,...

opširnije
Gotička palača Gotička palača

Gotička palača Poreč U središnjoj gradskoj ulici, Decumanus, nalazi...

opširnije
Istarska sabornica Istarska sabornica

Istarska sabornica Poreč Izvorno predstavlja gotičku franjevačku...

opširnije